Số lượng biến thể ngày càng tăng, vòng đời sản phẩm ngắn hơn và tỷ lệ phần mềm ngày càng tăng liên tục làm tăng độ phức tạp của sản phẩm. Vì số lượng lớn các yêu cầu sản phẩm và sự phụ thuộc lẫn…