Selex là một ví dụ điển hình thể hiện các mục tiêu của PDM có thể phát triển trong suốt quá trình của một dự án. Ban đầu, công ty chủ yếu tìm cách lưu trữ các bản vẽ, sơ đồ và các tài liệu khác theo mục và có sẵn trên toàn công ty. Ngày nay, CIM DATABASE là hệ thống hàng đầu để tạo, phát hành và sửa đổi các mục và tài liệu. Hiện tại, người dùng chính CIM DATABASE bao gồm 25 nhà thiết kế và quản lý sản phẩm. Tuy nhiên, mục tiêu là mở rộng hệ thống PDM thành một ứng dụng Quản lý vòng đời sản phẩm (PLM) toàn diện để quản lý tài liệu thương mại, kinh doanh, quản lý và hỗ trợ các quy trình CRM (CRM : Customer Relationship Management Quản lý quan hệ khách hàng) trong bán hàng và dịch vụ.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Với lựa chọn dưới đây, SoluCA sẽ liên lạc với bạn